Algemene verkoopvoorwaarden

Het bedrijf Best Fire Stop, geregistreerd onder het professionele identificatienummer:
BE 0870 161 165, met maatschappelijke zetel te Waterloo 33, 1060 Sint-Gillis.

Artikel 1: Object

 • De dienstverlener verbindt zich ertoe om, onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd en door de Klant zijn aanvaard, het onderhoud te verzekeren van de brandblusser (s) die eigendom zijn van de Klant en aanwezig is bij de controller.
 • Onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de voorwaarden uiteengezet in artikel II, in overeenstemming met de geldende voorschriften, in het bijzonder die van het Nationaal Comité voor Goedgekeurd Brandmaterieel (CNMIH).

Deze operaties zullen eenmaal per jaar worden uitgevoerd, met een zodanige tolerantie dat de tijd tussen twee verificaties niet minder dan zes maanden, noch meer dan achttien maanden bedraagt, door een door de Dienstverlener erkende controller.

Voor elk onderhoudsbezoek wordt een verificatierapport opgesteld met vermelding van:

 • het aantal gecontroleerde blussers
 • Alle extra uitgevoerde werkzaamheden (kosten, herstellingen enz.):
 • Eventuele opmerkingen van de verantwoordelijke.

Aan het einde van elk onderhoud kan de klant of een van zijn medewerkers, in aanwezigheid van de inspecteur, desgewenst de werking van de gecontroleerde apparaten verzekeren door bemonstering van een of twee blussers waarvan de test wordt uitgevoerd op kosten van de klant.

Ten slotte zal een transitrapport bij de klant worden achtergelaten, een ander is bedoeld na verificatie en ondertekening door deze laatste, voor de dienstverlener.

De klant die in zijn belang verplicht is om onderhoudswerkzaamheden bij te wonen of zich te laten vertegenwoordigen door de agent of agent van zijn keuze, door de handtekening van een van hen aan te brengen, of zijn stempel, bevestigt hun uitvoering.

Artikel 2 - Prijs

 • 2.1. Jaarlijkse onderhoudspremies: zie hierboven

De facturering van de onderhouden blussers wordt op de volgende grondslagen vastgesteld:

 • 2.2. De bovenstaande prijzen zijn die van het tarief van de Dienstverlener dat van kracht is op de datum van ondertekening van deze overeenkomst, voor de geplande korting.
 • 2.3. De prijzen in dit artikel zijn inclusief BTW:

Ze kunnen worden herzien volgens de beslissingen van de openbare autoriteiten en worden verhoogd met eventuele nieuwe belastingen.

Artikel 3 - Aanvullende voorwaarden

 • 3.1. Tijdens onderhoud, reparatie van apparaten en vervanging van gebruikte of beschadigde ladingen worden uitgevoerd door de serviceprovider op kosten van de klant.

De toegepaste prijzen zijn die van de prijs van de Dienstverlener op de dag van levering.

 • 3.2. Het aantal apparaten genoemd in artikel 1 er is niet limitatief, ze kunnen meer of minder variëren.
 • 3.3. Veranderingen in de prijs of het aantal toestellen houden geen schuldvernieuwing of wijziging van de overeenkomst in.

Artikel 4 - Dringende tussenkomsten

Deze overeenkomst verplicht de Dienstverlener om zo snel mogelijk te reageren op oproepen van de Klant voor het herstellen en opladen van de brandblussers die bij het ontstaan ​​van een brand worden gebruikt.

De prijzen van de geleverde tarieven of onderdelen zijn die van het tarief van de Dienstverlener dat van kracht is op de dag van uitvoering van de werken.

Deze diensten brengen ook de sessiekosten met zich mee die zijn vastgesteld op:

 • Forfaitaire reizen voor de controller op adres (servicepunt) …………………
 • Herladen:
  Handmatige brandblusser: ……………………………………………….

De prijzen vermeld in dit artikel waren inclusief BTW (identieke voorwaarden als voorzien in § 2.3 hierboven).

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

De Dienstverlener voert tussen twee bezoeken door zijn Agenten niet de bewaking van de brandblussers uit, onderwerp van dit contract, deze materialen zijn uitsluitend in het bezit van de Klantgebruiker die hun goede toegankelijkheid, hun bescherming tegen schokken, vallen, moet verzekeren, schade, bevriezing en andere schadelijke oorzaken, evenals hun controle en belasting.

De serviceprovider kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor constructie- of ontwerpfouten in apparaten die geen verband houden met het merk en die tijdens verificatie of tijdens gebruik duidelijk kunnen worden.

Anderzijds kan de Aanbieder om welke reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien niet op voorhand is aangetoond dat de betreffende toestellen tijdig en in overeenstemming met de eisen met betrekking tot het gebruik ervan zijn gebruikt. Hetzelfde geldt in het geval dat de brandblussers, die om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk zouden worden bekritiseerd, eerder zijn gerepareerd, onderhouden of opgeladen door een persoon die niet is erkend door de Dienstverlener.

Hetzelfde geldt in het geval dat de Klant aansprakelijk is, buiten de voorwaarden en termijnen die door beide partijen zijn aanvaard, in geval van een claim of een ongeval, van enige premie of som aan de Dienstverlener.

Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van de dienstverlener niet worden verondersteld. In het geval dat deze aansprakelijkheid oprecht is aangegaan en aangetoond, in overeenstemming met dit artikel, het herstel van enige materiële of lichamelijke schade, om welke reden dan ook, als gevolg van brandblussers of accessoires geleverd door de Dienstverlener in het voorgaande jaar de claim of het ongeval, wordt uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de genoemde materialen, ladingen of accessoires in kwestie, beoordeeld op de dag van de claim of het ongeval.

Evenzo is het herstel van enige materiële of lichamelijke schade die de Dienstverlener onder dezelfde voorwaarden draagt, als gevolg van de eerder geleverde diensten of vertraging in de uitvoering van de overeengekomen diensten, uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de overeenkomstige jaarlijkse premie.

Alle andere vrijwaringen, van welke aard dan ook, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, zonder uitzondering of voorbehoud, waarbij elke Klant-Klant in ieder geval voor het overige zijn eigen verzekeraar blijft en zich niet kan verzetten tegen enige bepaling of clausule bij de Dienstverlener. tegenstellingen.

Artikel 6 - Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.

Na afloop van deze periode wordt het stilzwijgend verlengd met drie jaar, behoudens schriftelijke mededeling van het tegendeel, drie maanden voor de vervaldatum.

Bij opzegging voor de vervaldag blijft de premie van het lopende jaar verschuldigd.

Deze overeenkomst zal onmiddellijk en zonder vergoeding worden beëindigd in geval van stopzetting van de activiteiten, faillissement, gerechtelijke schikking van de Klant.

Artikel 7 - Betalingen

Betalingen zullen plaatsvinden op vertoon van een opgave van de bedragen die ter uitvoering van deze overeenkomst verschuldigd zijn.

Voor de aanbieder

nl_BEDutch